FN:s globala mål

Vi ska skapa en trygg värld för våra barn

Världens ledare har enats om 17 mål för att bekämpa världens fattigdom och skapa en mer jämlik värld. Det är självklart en plan som BabyDan kommer att arbeta stenhårt med att bidra till – våra barn ska ha en säker, sund och vacker planet att växa upp och bo på.

Världens bästa plan

BabyDan motiveras av FN:s 17 globala mål. Vi vill vara en del av lösningen för att leda världen in på rätt spår med mer hållbara produkter och tillverkning.

Vi har valt tre av de globala målen och omvandlat dem till våra egna ambitiösa mål. Det gäller naturligtvis för hela verksamheten och är en del av vår gröna strategi. Med en gemensam insats tror vi på att våra mål är realistiska att nå.

Om du läser vidare får du veta mer om vilka mål vi har valt ut och hur vi arbetar för att nå dem.
 

Lär dig mer om FN:s globala mål

 

Del av den hållbara utvecklingen

BabyDan arbetar med FN:s globala mål 7, 12 och 14 eftersom vi vet att vi kan göra skillnad och vara med att skapa en hållbar utveckling.
 

BabyDan & hållbarhet

 

Vi arbetar med de globala målen 7, 12 och 14

BabyDan har utarbetat mål och en 10-årig handlingsplan som tar avstamp i FN:s globala mål. Vi har valt ut mål 7, 12 och 14.

Mål 12 handlar om ”hållbar konsumtion och produktion”, mål 7 handlar om ”Hållbar energi” och mål 14 handlar om ”Livet i havet”. BabyDan har valt ut dessa tre globala mål för att vi vet att vi kan göra en skillnad just här.

Som produktionsföretag vet vi att vi förbrukar mycket energi och resurser. Vi är också medvetna om att det medför ett ansvar för att minska förorening.

Vi ser många möjligheter att göra det bättre än vad vi gör idag. Alla åtgärder, små som stora, gör skillnad i det långa loppet. Det är också precis därför vi arbetar med FN:s globala mål så att vi kan vara med och skapa en hållbar utveckling.

Mål 7: Hållbar energi

Merparten av energin kommer idag från fossila bränslen som olja och gas. En global ekonomi som är beroende av fossila bränslen ökar utsläppen av koldioxid i atmosfären och skapar drastiska klimatförändringar.

Effekten av ett förändrat klimatsystem påverkar allt liv från växter, djur och människor. Det finns behov av att öka förbrukningen av rena energikällor.

Under mål 7 har vi på BabyDan fokuserat på delmål 7.2 som handlar om att öka den globala andelen förnybar energi. Vi investerar i förnybar energi genom att använda 100 % klimatvänlig el från danska vindkraftverk och vi har LED-belysning i hela produktionen.

Genom att följa vår förbrukning noga och synliggöra utvecklingen för alla medarbetare försöker vi att minimera utsläppen av koldioxid överallt i verksamheten. Genom en ökad egenproduktion, mindre transport och val av mindre koldioxidbelastande material har vi på BabyDan uppnått en märkbart strömsparande effekt.

Vi har satt upp nya mål för att energioptimera i byggnader och i våra processer. För oss handlar det om att minska vår förbrukning och våra utsläpp av växthusgaser. 
 

Mål 7

 

Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion

Genom vår enorma konsumtion har vi människor skapat en ökad press på världens resurser. Därför finns det behov för att vi återvinner så mycket vi kan och att vi skapar hållbara konsumtionsvanor.

Mål 12 handlar om ansvarsfull konsumtion och målet om att minska vårt svinn, minska våra inköp och om att bli bättre på att återanvända. Som tillverkningsföretag är det vår uppgift att se till att det vi producerar faktiskt behövs och att behovet resonerar med resursförbrukningen.

Även resurserna i produktionen och transporten av varorna kan förstöra miljön. Vi bär ett stort ansvar för att uppmärksamma hur vi påverkar miljön lokalt och globalt.
 

Mål 12

 

BabyDan motiveras av FN:s 17 globala mål. Vi vill vara en del av lösningen för att leda världen in på rätt spår med mer hållbara produkter och tillverkning.

 

Delmål 12.2: Effektivt utnyttjande av naturresurser

Under mål 12 har BabyDan fokuserat på delmål 12.2 som handlar om att vi ska använda och hantera naturresurser hållbart.

BabyDan är en FSC-certifierad verksamhet. Vi ser till att vårt trä inte kommer från hotade områden utan att det är FSC-märkt eller att det är tillverkat av restmaterial. Alla BabyDan säkerhetsgrindar är FSC-certifierade.

BabyDan har flera miljömärkningar, däribland Cradle to Cradle. Sedan 2017 har alla våra tryckta produktkataloger varit Cradle to Cradle-certifierade.

Vi har därmed varje år sparat 0,4 ton avfall som räknas som miljöfarligt och som inte kan återvinnas. Biobaserade produkter håller på att tas fram i vår egen fabrik i Danmark. Bioplasten är mindre koldioxidbelastande i förhållande till den konventionella plasten och utnyttjar de förnybara framför de icke-förnybara resurserna.

Vårt nya mål innebär bland annat mer plastgjutning i Danmark. På så sätt uppnår vi mer kontroll av miljömässiga och sociala förhållanden och minskar transportens koldioxidutsläpp.
 

Lär dig mer om våra miljöcertifieringar

 

Delmål 12.4: Ansvarsfull hantering av kemikalier och spill

BabyDan arbetar också med delmål 12.4 som handlar om att hantera kemikalier och spillprodukter ansvarsfullt. På BabyDan önskar vi att vara ledande när det gäller att se till att produkterna produceras utan fara för miljö och människa.

Förutom att göra kemisk APV där vi säkerställer en ansvarsfull och korrekt hantering av kemi har vi skärpt riktningslinjerna för användning av farliga ämnen. Alla BabyDans plastprodukter är fri från hormonstörande och cancerframkallande ämnen som exempelvis bisfenol A, PVC och ftalater.

Vi använder endast limfri formaldehyd. Metallpulverfärgen är fri från TGIC och epoxi och vi använder endast vattenbaserat lack. Vi fortsätter arbetet med att använda färre och grönare kemikalier och ökar förbrukningen av dokumentation av innehållsämnen via kemiska tester och avgasningstester.

Delmål 12.5: Reducering av avfallsmängden

BabyDan arbetar också med delmål 12.5 som fokuserar på att reducera avfallsmängden. Det innebär att vi på BabyDan designar med hänsyn till att produkter ska kunna skiljas åt så att olika material kan sorteras och återvinnas.

På BabyDan blir allt avfallssorterat och så återvunnet så långt det går. Vi släpper inte ut spillvatten i produktionshänseende och vi återanvänder vattnet i en sluten cykel. Plast från inlopp och felproduktioner granuleras och återanvänds direkt i vår produktion. 
 

BD Plast och reducering av avfall i produktionen

 

Mål 14: Livet i havet

Livet i havet är långt viktigare än vad man kanske kan tro. Cirka hälften av luftens syre kommer från alger och fångsten av fisk i havet ger mat åt cirka tre miljarder människor.

Utöver djurlivet fångar haven också in en stor del av den koldioxid som vi människor släpper ut. På så sätt dämpar haven en del av klimatförändringarna.

Uppvärmningen av haven medför kraftigare stormar och ett större innehåll av koldioxid som är skadligt för korallrev och skaldjur. Om vi drar ner ordentligt på våra utsläpp av koldioxid och reducerar föroreningarna i haven kan vi ge korallreven en chans.

Det är särskilt nödvändigt att vi sätter stopp för föroreningar från aktiviteter på land, däribland skräp och föroreningar med näringsämnen. Just därför fokuserar vi på BabyDan på detta globala mål.
 

Mål 14

 

Delmål 14.1: Stoppa havsföroreningar

Under mål 14 har BabyDan fokuserat på delmål 14.1 som handlar om att vi ska reducera föroreningarna i havet. BabyDan har gått med i miljöinitiativet Operation Clean Sweep.

Som medlem av ”Clean Sweep” förbättrar vi kontinuerligt vår avfallshantering och producerar för återvinning och återanvändning. Kontroll av plastavfall är helt avgörande för att undvika utsläpp av mikroplaster i våra ekosystem. Därför vill vi gärna inspirera andra med vår strävan att sanera och sortera.
 

Läs mer om BD Plasts medlemskap i Clean Sweep

 

keyboard_arrow_up